• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu informuje, że:
Dane administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.poznan.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
Proces rekrutacji
- w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
Realizacja procesu kształcenia
- w celach realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (realizacji procesu kształcenia, dokumentowania przebiegu studiów, recenzowania osiągnięć naukowych w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, wsparcia socjalnego, uczestnictwa w organizacjach uczelnianych, uczestnictwa w programach wymiany akademickiej, celach archiwizacyjnych i statystycznych) w związku z realizacją zadań określonych w  ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- w celach wynikających z przepisów księgowych, podatkowych i o rachunkowości -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
- w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- w celu ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
- w celach innych niż powyższe, dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, w celu i zakresie określonym w jej treści, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w przypadku kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia – przez okres realizacji procesu kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat,
- w przypadku kandydatów, którzy nie zostali przyjęci - przez czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu przez okres 6 miesięcy,
- przez okres wynikający z przepisów księgowych, podatkowych i o rachunkowości,
- przez czas obowiązywania umowy, a także do zakończenia okresu, przez który Administrator jest zobowiązany wykazać wypełnienie związanych z zawarciem i wykonaniem umowy obowiązków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
- w przypadku zaistnienia wzajemnych roszczeń, przez okres trwania postępowania, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
- w przypadku wyrażenia zgody, przez okres niezbędny do czasu realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych/wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
Dostęp i odbiorcy danych
Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, w tym członkowie komisji rekrutacyjnych, którzy przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Administrator zleca wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające),
Pani/Pana dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym uczelniom w związku z uczestnictwem w programach wymiany akademickiej (np. Erasmus).
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uczelniom partnerskim, których siedziba znajduje się poza EOG, w przypadku gdy Pani/Pan chciała/chciał  realizować tam tok studiów w ramach programów wymiany akademickiej.
Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 15 RODO,
- prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 16 RODO,
- prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do przenoszenia danych osobowych - przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.),
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda).
Konieczność podania danych i konsekwencje niepodania
Podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obowiązkowe i wynika z ustawy, aktów wykonawczych oraz przepisów uczelnianych. Jest niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Odmowa podania wymaganych danych uniemożliwi realizację celów, dla których dane zostały zebrane. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości udziału w procesie rekrutacji oraz w przypadku przyjęcia na studia uczestnictwa w procesie kształcenia.  
Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe oraz decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na studia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

Przyjmuję do wiadomości, że Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata do internetowego systemu rekrutacji.