• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Szczegóły
Kod GKK-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno Kompensacyjna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Ukończenie studiów daje uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.
Studia mają charakter doskonaląco – kwalifikacyjny.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019r. dotyczącym standardów obowiązujących w kształceniu nauczycieli, obowiązuje spełnienie modułu IV [czytaj Rozporządzenie] – przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Moduł obejmuje: przygotowanie w zakresie merytorycznym oraz dydaktykę przedmiotu (rodzaju zajęć) na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu.

Informujemy że kierunek jest również skierowany do absolwentów AWF kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej o profiulu Tancerz Nauczyciel.

Informacja: Od 1 października 2019r.nastąpiła rezygnacja kształcenia nauczycieli przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej w ramach studiów I stopnia. Kształcenie tych nauczycieli odbywa się teraz wyłącznie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzonych w ramach jednolitych studiów magisterskich. Oznacza to, że obecnie osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej, muszą ukończyć trwające pięć lat jednolite studia magisterskie”.

Studia obejmują zajęcia z:

– anatomii funkcjonalnej,
– fizjologii wysiłku fizycznego,
– traumatologii i pierwszej pomocy,
– metodyki gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w systemie szkolnej kultury fizycznej,
– wskazań i przeciwwskazań do kierowania na gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną,
– organizacji i bezpieczeństwa zajęć,
– zaburzeń i defektów w statyce i funkcji ciała,
– teorii i metodyki kinezyterapii,
– teorii i metodyki ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych,
– techniki i metodyki prowadzenia ćwiczeń,
– sposobów diagnozowania stanu zdrowia,
– sprawności fizycznej i oceny skuteczności ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych,
– dokumentacji pracy,
– współpracy nauczyciela z lekarzem,
– metod terapeutycznych,
– postawy ciała osób niepełnosprawnych,
– zabiegów fizykalnych,
– roli rekreacji w korekcji wad postawy
– komunikacji interpersonalnej.

 

Przedmiot nauczania Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz.
Anatomia funkcjonalna 35 15 20
Fizjologia wysiłku fizycznego 20 8 12
Traumatologia i pierwsza pomoc 11 5 6
Metodyka – Teoria Wychowania Fizycznego 10 10
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w systemie szkolnej Kultury Fizycznej 2 2
Wskazania i przeciwwskazania do kierowania na gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną 4 4
Organizacja i bezpieczeństwo zajęć z gimnastyki korekcyjno -kompensacyjnej. 2 2
Zaburzenia i defekty w statyce i funkcji ciała, charakterystyka – zmiany 25 10 15
Teoria i metodyka kinezyterapii 16 6 10
Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjno–kompensac. 46 16 30
Technika i metodyka prowadzenia ćwiczeń korekcyjno –kompensacyjnej (na lądzie , w wodzie) 60 60
Dydaktyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 64 37 27
Sposoby diagnozowania stanu zdrowia, sprawności fizycznej i oceny skuteczności ćwiczeń kinezyterapii 12 6 6
Metody terapeutyczne 5 5
Postawa ciała osób niepełnosprawnych – WF specjalny 10 10
Elementy ćwiczeń korekcyjnych w lekcji WF specjalnego 5 5
Zabiegi fizykalne wspomagające ćwiczenia korekcyjne 5 5
Rola rekreacji w korekcji wad postawy 5 5
Komunikacja interpersonalna 10 10
Praktyka zawodowa 50 50
Seminarium dyplomowe 8 8
RAZEM 405 161 244

 

Czas trwania:

3 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin: 405

Korzyści:

Uzupełnienie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy m.in. w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa Studiów Podyplomowych Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

 

KOSZT:

1600 zł/semestr