• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne

Szczegóły
Kod PP-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Celem nadrzędnym Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne jest przygotowanie absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu kierunku SPORT a także kierunków Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja posiadających wyższe wykształcenie, a niemających przygotowania pedagogicznego do pracy w szkołach. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25.07.2019r. (spełnienie modułu 2 i 3 przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz przygotowanie w zakresie dydaktyki (Rozporządzenie, Rozdz. I pkt.3, tabela na str. 5). Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin, pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania.

Studia obejmują zajęcia z:

-Pedagogika
-Psychologia
-Podstawy dydaktyki
-Dydaktyka przedmiotowa (wychowanie fizyczne)
-Emisja głosu
-WF specjalny
-Praktyka pedagogiczna

Przedmiot nauczania Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz.
Psychologia 75 30 45
Pedagogika 75 30 45
Podstawy dydaktyki 30 10 20
Dydaktyka przedmiotowa (WF) 90 90
Emisja głosu 30 10 20
WF specjalny 20 5 15
Praktyka pedagogiczna 150 150
RAZEM 470 85 385

 

Zasady przyjęcia – dla kogo:

1.) Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego kierunku Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja /studia licencjackie lub magisterskie/, którzy posiadają merytoryczne przygotowanie do nauczania przedmiotu, a nie uzyskali uprawnień pedagogicznych. W przypadku absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia, konieczne jest posiadanie uprawnień dotyczących dydaktyki wf (np. ukończenie studiów podyplomowych WF dla Nauczycieli).

Wymagania dla Kandydatów:

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania świadectwa studiów podyplomowych jest:
a) uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów objętych programem studiów
b) odbycie 150 godzin praktyk pedagogicznych, napisanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Czas trwania:

3 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin:
– 320 godzin zajęć dydaktycznych
– 150 godzin praktyk pedagogicznych /praktyki w szkole podstawowej /w szkole gimnazjalnej / w szkole średniej.

Korzyści:

– zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji nauczyciela przedmiotu WF (dydaktyka przedmiotu),

– podniesienie kwalifikacji związanych z wychowaniem fizycznym łączonych z przygotowaniem pedagogiką,

– nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki przedmiotu WF, nauczanych w wymiarze określonym przez ustawodawstwo oraz pozytywnie ocenioną praktykę pedagogiczną, pozwalające na skuteczną organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania,

– doskonali dydaktycy przygotowujących wykwalifikowaną kadrę nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (Absolwenci AWF kierunku Sport, Fizjoterapia oraz Turystyka i Rekreacja),
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

 

KOSZT:

1600 zł/semestr