• zaloguj się
 • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Taniec i Fitness w aktywności fizycznej

Szczegóły
Kod TFAF-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Taniec i fitness w aktywności fizycznej
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 3 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
 • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Poprzednia nazwa kierunku to: Formy Gimnastyczno-Taneczne i Fitness.

Celem studiów podyplomowych na kierunku TANIEC I FITNESS W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ jest:
– poszerzenie wiedzy w różnorodnych formach aktywności fizycznej powiązanej z tańcem i fitnessem, szczególnie w odniesieniu do zagadnień biomedycznych i społecznych;
– nabycie umiejętności nauczania wykonywania czynności ruchowych i usprawniających ciało;
– przygotowanie do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w placówkach oświatowych, w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym;
– uzyskanie przygotowania zawodowego przez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia i projektowania procesu dydaktycznego na różnych poziomach zaawansowania, oceny poziomu sprawności fizycznej osób uczestniczących w zajęciach z umiejętnością dostosowania i realizowania programu;
– nabycie i doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć tanecznych i zajęć fitness; programowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktycznego na różnych poziomach zaawansowania i w różnym okresie ontogenezy człowieka;
– umiejętność definiowania problemów powiązanych z tematyką tańca i fitness w odniesieniu do ich walorów prozdrowotnych;
– ukazywanie pozytywnego wizerunku nauczyciela/instruktora, jako osoby posiadającej wiedzę ogólną i specjalistyczną, którą umie wykorzystywać w działaniu praktycznym.

Program studiów – TANIEC I FITNESS W AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ oparty został na interdyscyplinarnych dziedzinach wiedzy, które mieszczą się w obszarze nauk o kulturze fizycznej nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych.

Absolwent kierunku w trakcie studiów nabywa wiedzę z zakresu nauk biologicznych, społecznych i ekonomicznych oraz umiejętności korzystania z niej. W trakcie studiów poznaje zasady organizacji i prowadzenia zajęć rekreacyjnych powiązanych z technikami taniec i fitness, realizowania i kontrolowania procesu tworzenia programów w różnych formach aktywności fizycznej, opartej w dużej części na łączeniu ruchu z muzyką. Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, organizowania i projektowania eventów powiązanych z dziedzinami tańca i fitnessu.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: szkoła – wszystkie poziomy edukacji, domy kultury, własna działalność gospodarcza, kluby fitness, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną; ośrodki wypoczynkowe.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich uczelni wyższych.

Przedmiot nauczania Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz. Z / E Punkty ECTS
Anatomia funkcjonalna 6 6 Z 0,5
Fizjologia wysiłku fizycznego i restytucja powysiłkowa 6 6 Z 0,5
Rozwój biologiczny i motoryczny człowieka 6 6 Z 0,5
Urazowość w tańcu i fitness pierwsza pomoc 10 10 Z 1
Taniec ludowy 16 16 Z 2
Taniec towarzyski 16 16 Z 2
Podstawy biomechaniki tańca 10 10 Z 1
Dydaktyka przedmiotu Taniec

  • Teoria tańca

  • Elementy techniki klasycznej tańca

  • Lirical jazz/modern

  • Taniec w dydaktyce szkolnej

  • Taniec współczesny

  • Taniec integracyjny

  • Terapia tańcem

  • Taniec w wieku wczesnodziecięcym

  • Taniec w wieku senioralnym

  • Choreografia dla wybranych technik tanecznych
80 20 60 E 10
Dydaktyka przedmiotu Fitness

  • Teoria fitness

  • Choreografia

  • Kalistenika

  • Trening wzmacniający

  • Trening oporowy

  • Tabata

  • Wzory treningu dla wybranych grup docelowych na różnym poziomie zaawansowania
60 20 40 E 7
Free Styles/hip-hop 18 18 Z 1,5
Joga/Tai-chi 6 6 Z 0,5
Trening zdrowotny 16 6 10 Z 1
Organizacja i marketing imprez sportowych 8 8 Z 1
Sędziowanie imprez sportowych i rekreacyjnych 4 4 Z 0,5
Aktywna regeneracja w sporcie i rekreacji ruchowej 14 14 Z 1,5
Indywidualizacja treningu i zajęć rekreacyjnych 6 6 Z 0,5
Aqua – moduły programowe zajęć rekreacyjnych 6 6 Z 0,5
Odżywienie i suplementacja w sporcie i rekreacji ruchowej 8 8 Z 0,5
Egzamin dyplomowy 5 5 E 0,5
Praktyki zawodowe 120 120 Z 7
RAZEM 421 130 291 39,5

 

Czas trwania studiów:

3 semestry, tryb weekendowy,
Ilość godzin: 421

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa studiów podyplomowych Taniec i Fitness w Aktywności Fizycznej
– Legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej w dysycplinie Taniec lub Fitness: Nowoczesne formy gimnastyki

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektroniczej w formacie .jpg (3,5 x 4,5 cm),
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

KOSZT:

1600 zł/semestr