• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe Terapia Manualna

Szczegóły
Kod TM-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Terapia Manualna
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Cel studiów:

 

Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych fizjoterapeutów
i lekarzy, rozumiejąc potrzeby rynku pracy, biorąc pod uwagę niekorzystne wskaźniki demograficzne oraz oczekiwania społeczne, stworzono atrakcyjną ofertę dydaktyczną stanowiącą alternatywę do szeregu szkoleń i kursów w zakresie terapii manualnej
w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Założeniem programu Podyplomowych Studiów Terapia Manualna jest wykształcenie wszechstronnego fizjoterapeuty w zakresie wykonywania zabiegów z terapii manualnej. Przekazanie podstaw wiedzy teoretycznej do zastosowania poszczególnych metod i technik manualnych oraz nauczenie technik manualnych niezbędnych w leczeniu dysfunkcji stawów kręgosłupa i tkanek miękkich. Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu diagnostyki różnicowej wykluczającej oraz pozwalającej na bezpieczną pracę z pacjentem w zakresie leczenia manualnego. Ponadto przekazanie wiedzy między innymi z zakresu anatomii palpacyjnej, neurofizjologii, żywienia, farmakologii w leczeniu bólu, pierwszej pomocy a także komunikacji interpersonalnej. Ukończenie Podyplomowych Studiów Terapia Manualna daje gwarancję zdobycia specjalistycznej i kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania zabiegów z terapii manualnej oraz zwiększenia kompetencji zawodowych

 

Uczestnicy:

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów I i II stopnia kierunku Fizjoterapia, absolwentów jednolitych 4-letnich studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia i Rehabilitacja Ruchowa. Dotyczy to również absolwentów, którzy ukończyli jednolite 5-letnie studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia po dniu 1.10.2017r. i złożyli Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny PET (Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015r. Art.13.) oraz lekarzy, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie terapii manualnej.

 

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
P7SM_WG01 aktualny kierunek rozwoju teoretycznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej w zakresie właściwym dla programu kształcenia
P7SM_WG02 szczegółową budowę i funkcje organizmu człowieka, przyczyny zaburzeń, zmian chorobowych i dysfunkcji społecznych oraz metody ich oceny w zakresie właściwym dla programu kształcenia
P7SM_WG03 zasady analizy procesów psychospołecznych ważnych dla zdrowia i jego ochrony lub kultury fizycznej oraz stylu życia i wybranych modeli zachowań prozdrowotnych, kreacyjnych i rekreacyjnych podejmowanych przez człowieka, w zakresie właściwym dla programu kształcenia
P7SM_WG04 zasady praktyki opartej na argumentach naukowych
P7SM_WG05 uwarunkowania kulturowe potrzeb i problemów jednostek i grup społecznych oraz prawne i ekonomiczno-gospodarcze możliwości realizacji tych potrzeb w wybranym obszarze działalności zawodowej
P7SM_WG06 zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla programu kształcenia
Umiejętności: absolwent potrafi:
P7SM_UW01 posługiwać się zaawansowanym technicznie sprzętem i aparaturą, stosowanymi w zakresie właściwym dla programu kształcenia
P7SM_UK02 stosować zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się i negocjacji z jednostkami lub grupami społecznymi oraz wykorzystania wychowawczych aspektów promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych
P7SM_UW03 w zaawansowanym stopniu realizować zajęcia rekreacyjne, zdrowotne, sportowe lub z zakresu estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi i kierować takimi zajęciami
P7SM_UW05 identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce
P7SM_UO06 wykorzystać wychowawcze aspekty promocji zdrowia i aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia społecznego i patologii społecznych
P7SM_UW07 wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej, a także tworzyć różne formy takiej aktywności lub je modyfikować w zależności od warunków środowiskowych, w zakresie właściwym dla programu kształcenia
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:
P7SM_KK01 zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
P7SM_KR02 okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu i właściwie pojętą solidarność zawodową
P7SM_UO03 troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

 

 

 

8. Opis przedmiotów

 

8.1. Aspekty prawne zawodu fizjoterapeuty

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zapoznanie studentów z prawnymi aspektami ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
Zdobycie wiedzy na temat odpowiedzialności zawodowej prawnej i etycznej fizjoterapeuty
Omówienie aspektów prawnych dotyczących prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej
Zapoznanie z zasadami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej fizjoterapeuty, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pacjenta, ubezpieczenie naruszenia praw pacjenta

 

8.2. Pierwsza pomoc w terapii z pacjentem

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku utraty przytomności
Opanowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu w przypadku utraty przytomności
Opanowanie umiejętności obsługi defibrylatora w przypadku utraty przytomności

 

8.3. Komunikacja interpersonalna.Synergia w pracy zespołowej oraz rozwoju osobistym

 

Celem przedmiotu jest:

 

Doskonalenie kompetencji związanych z pracą z ludźmi oraz pogłębianie świadomości własnych zachowań i eksperymentowanie z nowymi i bardziej korzystnymi sposobami kontaktu.
Rozwinięcie kompetencji takich jak umiejętność konstruktywnego wyrażania uczuć i myśli w relacjach, przekazywania trudnych informacji drugiej osobie, umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz rozumienie swoich reakcji w kontakcie z innymi osobami
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w kontaktach zawodowych jak i osobistych.

 

8.4. Podstawy neurologii i neurofizjologii

 

Celem przedmiotu jest:

 

Poszerzenie wiedzy na temat budowy i funkcji receptorów czucia głębokiego zlokalizowanych w obrębie narządu ruchu
Przedstawienie neurofizjologicznych mechanizmów stabilizacji dynamicznej stawów w normie i patologii.
Omówienie potencjalnych mechanizmów stojących u podłoża zabiegów manualnych w obrębie tkanek miękkich.

 

8.5. Ortopedia i Traumatologia w sporcie

 

Celem przedmiotu jest:

 

Przedstawienie i omówienie podstawowego badania klinicznego wykonywanego przez lekarza ortopedę w obrębie wybranych stawów obwodowych i kręgosłupa
Zapoznanie z nowymi technikami operacyjnymi w obrębie stawów obwodowych z uwzględnieniem pooperacyjnego postępowania usprawniającego

 

8.6.Psychosomatyczne pochodzenie chorób

 

Celem przedmiotu jest:

 

Omówienie założeń metody Somatic Experiencingwg Petera A. Levine’a, leczenia traumy i łagodzenia chronicznego stresu, opracowanej na podstawie multidyscyplinarnych badań z zakresu fizjologii, psychologii, biologii i neurologii
Omówienie założeń metody Tension & Trauma Releasing Exercises TRE wg dr Davida Bercelli, eksperta w dziedzinie pracy z traumą.

 

8.7. Żywienie w procesie leczenia

 

Celem przedmiotu jest:

 

Omówienie mikrobioty jelitowej i jej wpływu na homeostazę. Zwrócenie uwagi na profil bakteryjny przewodu pokarmowego i jego wpływ na układ immunologiczny, odporność, stan odżywienia i wybrane jednostki chorobowe
Omówienie postępowania farmakologicznego i dietetycznego u przewlekle chorych pacjentów z zaburzeniami motoryki, rzutującymi na funkcje przewodu pokarmowego
Przedstawienie podstawowych zasad żywienia w profilaktyce osteoporozy. Wpływ unieruchomienia na metabolizm tkanki kostnej. Stan odżywienia a tkanka kostna i tkanka chrzęstna.

 

8.8. Farmakologia jako wspomaganie procesu leczenia pacjenta w bólu

 

Celem przedmiotu jest:

 

· Zapoznanie studenta z podstawami patofizjologii bólu, szczególnie przewlekłego, oraz zasadami diagnostyki bólu

 

· Zapoznanie studenta z zasadami farmakoterapii bólu, ze szczególnym uwzględnieniem środków stosowanych miejscowo

 

· Zapoznanie studenta z podstawowymi charakterystykami najczęściej stosowanych analgetyków

 

· Omówienie szczególnych dróg podawania leków w terapii bólu: powierzchniowej, przezskórnej blokad centralnych i obwodowych.

 

8.9. Anatomia palpacyjna

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie wiedzy i opanowanie umiejętności palpacyjnych w zakresie wybranych punktów kostnych, mięśni, nerwów i naczyń w obrębie kończyn górnych i dolnych oraz tułowia, ponadto umiejętność interpretacji ewentualnych zmian w obrębie tych struktur

 

8.10. Badania neurologiczne w terapii manualnej

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie wiedzy w zakresie doboru, umiejętności wykonania oraz interpretacji testów napięciowych poszczególnych nerwów obwodowych
· Omówienie procesu różnicowania pomiędzy objawami bólu korzeniowego i rzekomo korzeniowego

 

· Omówienie tzw. „czerwonych flag” w terapii manualnej

 

8.11. Badania funkcjonalne w terapii manualnej

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie przez studenta wiedzy w zakresie doboru, umiejętności wykonania oraz interpretacji badania funkcjonalnego w terapii manualnej w obrębie kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

 

8.12. Podstawy Mikrokinezyterapii

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zapoznanie studentów z podziałem mięśni w zależności od pochodzenia z określonej części mezoblasty embrionu
Omówienie zasad pracy z mięśniami, pochodzącymi z mezoblasty przyśrodkowej, mięśniami osiowymi,przyosiowymi i podłużnymi wg Daniela Grosjen i Patrice Benini

 

8.13. Mobilizacje i manipulacje stawowe

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru, wykonania poszczególnych technik mobilizacyjnych i manipulacyjnych w obrębie kręgosłupa szyjnego
i lędźwiowego z wykorzystaniem Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha

 

8.14. Terapia tkanek miękkich

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnostyki, doboru i wykonania współczesnych technik mobilizacyjnych w obrębie tkanek miękkich wg koncepcji Jarosława Ciechomskiego

 

8.15. Podstawy FDM (Fascial Dystortion Model)

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zapoznanie się z filozofią i założeniami metody FDM
· Omówienie podstawowych dysfunkcji występujących w obrębie układu mięśniowo-powięziowego wg FDM

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności wykonywania podstawowych technik mięśniowo-powięziowych wg metody FDM

 

8.16. Terapia manualna w sporcie

 

Celem przedmiotu jest:

 

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii obrzęków pourazowych
i postępowania w zależności od czasu występowania: faza ostra, podostra
i chroniczna, z przygotowaniem do odzyskania pełnej sprawności
Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii systemowych. Praca globalna
i powiązania przyczynowo-skutkowe na przykładzie urazu stawu barkowego

 

8.17. Autoterapia dysfunkcji somatycznych

 

Celem przedmiotu jest:

 

Omówienie i zdobycie umiejętności w zakresie autoterapii dysfunkcji somatycznych z wykorzystaniem wybranych metod terapeutycznych

 

8.18. Medyczny trening terapeutyczny

 

Celem przedmiotu jest:

 

· Zapoznanie z metodami treningu MTT, którego podstawowym celem jest utrwalenie efektów terapii manualnej. Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu kontroli motorycznej, uczenia się czynności motorycznych, mechanizmów powracania do sprawności fizycznej (w tym wyuczenie prawidłowych wzorców ruchowych, przywrócenie równowagi mięśniowej, minimalizowanie zmian adaptacyjnych towarzyszących patologii, urazowi bądź chorobie, znaczenie stabilizacji jako podstawy treningu ruchowego i sensomotorycznego). Trening łączący aktywność fizyczną z terapią, stanowiący końcowy element leczenia.

 

8.19. Egzamin dyplomowy

 

Nazwa przedmiotu Suma W Ćw. Z/E Punkty ECTS
Aspekty prawne w zawodzie fizjoterapeuty 4 4 Z 1
Pierwsza pomoc w czasie terapii z pacjentem 6 6 Z 1
Komunikacja interpersonalna. Synergia w pracy zespołowej oraz rozwoju osobistym 16 16 Z 2
Podstawy Neurologii, Neurofizjologii 5 5 Z 1
Ortopedia i Traumatologia w sporcie 12 12 Z 2
Psychosomatyczne pochodzenie chorób 8 8 Z 1
Żywienie w procesie leczenia 8 8 Z 2
Farmakologia jako wspomaganie procesu leczenia pacjenta w bólu 6 6 Z 1
Anatomia palapacyjna 10 10 Z 2
Badania neurologiczne w terapii manualnej 10 10 Z 2
Badania funkcjonalne w terapii manualnej 16 16 Z 2
Podstawy Mikrokinezyterapii 17 6 11 Z 2
Mobilizacje i manipulacje stawowe 36 36 Z 3
Terapia tkanek miękkich 36 36 Z 3
Podstawy FDM 17 6 11 Z 2
Terapia manualna w sporcie 17 17 Z 2
Autoterapia dysfunkcji somatycznych 8 8 Z 2
Medyczny trening terapeutyczny 16 16 Z 2
Egzamin dyplomowy 5 E 5
SUMA 253 55 193 E=1, Z=18  
Symbol kategorii umiejętności Efekt uczenia się dla absolwenta
Studiów Podyplomowych Terapia Manualna
Kod składnika opisu wg Rozporządzenia Obszar nauk
Wiedza
K_W01 Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego, znajomości jego neurofizjologicznych mechanizmów sterowania P7SM_WG01
P7SM_WG02
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W02 Zna objawy, przyczyny oraz rozumie mechanizmy procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układzie narządu ruchu człowieka spowodowanych chorobą urazem lub inną formą niepełnosprawności P7SM_WG02 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W03 Dysponuje usystematyzowaną wiedząniezbędną do opisu działania leków przeciwbólowych, ich dróg podawania oraz ewentualnych działań niepożądanych i powikłań jako wspomaganie procesu leczenia bólu P7SM_WK04 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W04 Posiada wiedzę z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia P7SM_WG02
P7SM_WK04
P7SM_WK06
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W05 Wykazuje pogłębioną wiedzę z zakresu psychologicznego kontekstu niepełnosprawności oraz rozumie jego znaczenie w etiologii i postępowaniu w wybranych jednostkach chorobowych P7SM_WK0l
P7SM_WK03
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W06 Zna i rozumie prawne uwarunkowania wykonywania działalności fizjoterapeutycznej; zna miejsce fizjoterapii w ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia P7SM_WG01
P7SM_WK05
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W07 Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego u pacjentów w różnym wieku P7SM_WG02 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W08 Prezentuje zaawansowany stopień znajomości i zrozumienia założeń środków, form i metod w zakresie terapii manualnej, ma wiedzę związaną z ich właściwym doborem oraz stosowaniem u pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami P7SM_WG02
P7SM_WK04
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W09 Zna w stopniu zaawansowanym i rozumie mechanizmy działania oraz możliwe skutki uboczne zabiegów z zakresu terapii manualnej P7SM_WK04 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_W10 Posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu diagnostyki neurologicznej i badań funkcjonalnych, diagnostyki różnicowej w terapii manualnej właściwego planowania, wykonania i ewaluacji postępowania w zakresie terapii manualnej P7SM_WG02
P7SM_WK04
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Umiejętności
K_U01 Potrafi przeprowadzić proces nauczania ruchów, używając prawidłowego nazewnictwa, z uwzględnieniem metodyki nauczania ruchu u pacjentów w rożnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji P7SM_UW07 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_U02 Potrafi udzielić porady w zakresie działań profilaktyczno-zdrowotnych w szczególności w zakresie żywienia w procesie leczenia w wybranych stanach chorobowych. P7SM_UK02
P7SM_UO06
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_U03 Stosuje zaawansowane techniki efektywnego komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego; potrafi dostosować formę przekazu do partnera interakcji; umie motywować pacjenta, rozpoznawać jego różne stany emocjonalne i rozładowywać napięcie P7SM_UK02 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_U04 Posiada zaawansowane umiejętności w zakresie anatomii palpacyjnej i umiejętności manualne pozwalające na wykonanie technik w zakresie form i metod terapii manualnej. P7SM_UW03 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_U05 Potrafi identyfikować problemy zdrowotne, podjąć odpowiednie działania diagnostyczne oraz dokonać oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, niezbędnego do programowania i monitorowania procesu leczenia w zakresie terapii manualnej P7SM_UW03
P7SM_UW05
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_U06 Potrafi rozpoznać stan zagrożenia zdrowia i życia, posiada umiejętności podjęcia odpowiednich działań w zakresie udzielenia pierwszej pomocy P7SM_UW03
P7SM_UW01
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_U07 Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w trakcie diagnozowania, planowania i wykonywania zabiegów z terapii manualnej, jest przygotowany do pełnienia roli terapeuty manualnego P7SM_UW03
P7SM_UW05
Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Kompetencje
K_K01 Potrafi dokonać samooceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, zdaje sobie sprawę z konieczności uzupełniania ich przez całe życie i inspirowania procesu uczenia się innych osób; nie podejmuje działań, które przekraczają jego możliwości i kompetencje, w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów P7SM_KK01 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_K02 Utożsamia się z wartościami, celami i zasadami realizowanymi w praktyce fizjoterapeutycznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań terapeutycznych P7SM_KR02 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
K_K03 Realizuje zadania w sposób zapewniający bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników, przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy, potrafi działać w warunkach niepewności i stresu, jest świadomy obowiązku niesienia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym P7SM_UO03 Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

 

KOSZT:

4 000 zł/semestr