• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli

Szczegóły
Kod WFN-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1,5
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu.

Studia obejmują zajęcia z:

– gimnastyki,
– zespołowych gier sportowych,
– lekkoatletyki,
– pływania i ratownictwa wodnego,
– gier i zabaw ruchowych,
– rytmu, muzyki, tańca,
– sportów zimowych,
– sportów różnych,
– rekreacji,
– turystyki,
– teorii wychowania fizycznego,
– teorii sportu, metodyki wychowania fizycznego,
– wychowania zdrowotnego,
– korekcji wad postawy,
– biologicznego rozwoju człowieka,
– anatomii,
– biologii,
– fizjologii,
– biomechaniki,
– pedagogiki,
– psychologii.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających ukończone studia wyższe oraz uprawnienia nauczycielskie.

Informujemy że kierunek jest również skierowany do absolwentów AWF kierunku Taniec w Kulturze Fizycznej o profiulu Tancerz Nauczyciel.

Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwiczeń
Teoria i metodyka gimnastyki 22 4 18
Teoria i metodyka piłki nożnej 10 2 8
Teoria i metodyka piłki ręcznej 10 2 8
Teoria i metodyka piłki siatkowej 10 2 8
Teoria i metodyka koszykówki 10 2 8
Teoria i metodyka Lekkiej Atletyki 20 4 16
Teoria i metodyka pływania 22 10 12
Zabawy i gry ruchowe 14 14
Rytmika i taniec 8 8
Sporty zimowe 10 6 4
Sporty różne 10 6 4
Organizacja szkolnych zawodów sportowych i wycieczek turystycznych 8 8
Teoria wychowania fizycznego 12 8 4
Teoria sportu 12 6 6
Dydaktyka Wychowania Fizycznego 60 20 40
Edukacja zdrowotna 13 8 5
Gimnastyka korekcyjna 10 6 4
Biologiczny rozwój człowieka 10 4 6
Anatomia 14 6 8
Fizjologia 16 6 10
Biologia 10 10
Biomechanika 10 4 6
Pedagogika 18 6 12
Psychologia 16 8 8
Praktyki dydaktyczne 150 150
Seminarium dyplomowe 5 5
Ogółem 510 135 375

 

Czas trwania:

3 semestry, tryb weekendowy,
Ilość godzin: 510 (w tym praktyki nauczycielskie 150 h)

Korzyści:

Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego jako drugiego przedmiotu w placówkach oświatowych,
– samodzielne planowanie i realizacja aktywności fizycznej służące zdrowiu oraz wypoczynkowi,
– promowanie zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa Studiów Podyplomowych Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela),
3.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem),
4.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

KOSZT:

1600 zł/semestr